به نام خدا

طرح توجیهی توليد پشم سنگ

ظرفيت پيشنهادي طرح ۷۰۰۰ تن در سال
موارد كاربرد عايق حرارتي (ساختمان سازي)
مواد اوليه مصرفي عمده بازالت و فويل آلمينيومي
كمبود محصول –
اشتغال زايي مستقيم ( نفر) ۲۲
زمين مورد نياز (متر مربع) ۳۰۰۰

ناميده مي شود، جزوخانواده عايق هاي حرارتي متشكل از ROCK WOOL پشم سنگ كه در زبان انگليسي
هم اطلاق مي شود. MINERAL WOOL الياف معدني است به همين دليل گاهي به آن
ماده اوليه اصلي براي توليد اين عايق، سنگ بازالت، ازگروه سنگ هاي آذرين است كه بازمانده فعاليت هاي
آتش فشاني است و در كشور ما به وفوروجود دارد .
محصولات عايق پشم سنگ نقش مهمي (چشمگيري) در صرفه جويي انرژي بهوسيله كاهش مصرف انرژي در
خانه ها، ساختمان هاي اداري و تجاري و كارخانه هاي توليديدارند. عايق كاري اصولي كمك مي كند كه در
خانه ها و محل كارمان انرژي فوق العادهكمتري مصرف شود.
صرفه جويي در مصرف انرژي به وسيله عايق كاري به محيط زيست نيزكمك مي كند. عايق پشم سنگ به
وسيله كاهش انرژي مورد لزوم براي گرم يا سرد كردنخانه ها و ساختمان هاي تجاري از متصاعد شدن دي
اكسيد كربن بيشتر از كارخانه هايمواد برق براي گرمايش و سرمايش ساختمان ها جلوگيري مي كند.
پيدايش پشم سنگ
در حدود سالهاي. ۱۹۰۰ دانشمندان در اطراف آتشفشان كيلاةو در هاوايي به ماده عجيبي به شكل پشم پيدا
كردند كه از درختان آويزان بود بررسي ها نشان داد كه آنها رشته هاي سنگ هستند كه خواص استثنايي
دارند ( آنها خواص فوق العاده ضد آتش داشتند قابليت هاي عالي براي عايق داشتند و همچنين كاملا طبيعي
بودند.)
پس از آن اروپاييان با الهام گيري از قوانين آتشفشاني كارخانه هاي پشم سنگ زيادي احداث كردند.
شرايط آب و هوايي سرد در اين كشورها تقاضاي زيادي براي اين محصول بوجود آورد و باعث توسعه
روزافزون كارخانه هاي پسم سنگ شد…..

طرح توجیهی توليد پشم سنگ

۸۵صفحه

۳۰۰۰تومان