طرح توجيهي ساخت كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

به نام خدا

طرح توجيهي ساخت كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

تكنولوژي گرمايش القايي (Induction Furnace) در وا قع توليد حرارت توسط ميدان متغيرمغناطيسي قوي است كه توسط سيستم هاي مختلفي قابل توليد است . كوره هاي القايي نوعي از
كورههاي ذوب مي باشند كه در زمره جديدترين كوره هاي ذوب الكتريكي قرار مي گيرند و در
مقايسه با كوره هاي سوخت فسيلي داراي مزاياي فراواني از جمله دقت بيشتر ، تميزي و تلفات
گرمايي كمتر و … ميباشند. همچنين اندازه آنها نسبت به كوره هايي كه از روش هاي غير القا
استفاده ميكنند، بسيار بزرگ بوده و زمان راهاندازي و خاموش كردن آنها طولاني است.به منظور بررسي مناسب تري در بخش بازار كوره ذوب، كوره ذوب القايي به عنوان شاخص اين
بخش در نظر گرفته شده و بررسي بر اين اساس صورت مي گيرد.

در چند دهة اخير توجه متخصصين و دست اندركاران كوره سازي به استفاده از انرژي الكتريكي
در اين زمينه جلب شد و نس ل جديدي از كوره هاي الكتريكي بوجود آمد كه از اين ميان به دو
مدل از كورهاي ذوب ميتوان اشاره نمود:
-1 كورههاي قوس الكتريك
-2 كورههاي القايي
كورههاي قوس الكتريك براي ذوب فولاد و به منظور فولادسازي مورد استفاده قرار ميگيرد.
تكنولوژي كورة القايي يك تكنول وژي استراتژيك و پركاربرد است كه از جمله در ذوب فلزات با
استفاده از انرژي الكتريكي كاربرد دارد . گذشته بيشتر از كوره هاي سوخت فسيلي براي ذوب
فلزات استفاده مي شد. آلودگي محيط زيست، راندمان پايين، سروصداي زياد، عدم يكنواختي
مذاب، عدم توانايي ذوب فلزات ديرگداز و مسائلي از اين قبيل، مشكلاتي بود كه اين كوره ها به
همراه داشتند.

طرح توجيهي ساخت كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

49صفحه

3000تومان