به نام خدا

طرح توجيهي تولید پنیر UF

اساس تولید پنیر به کمک تکنولوژي اولترافیلتراسیون با استفاده از صافیهایی است که بتواند آب و ملکولهاي
کوچک را از خود عبور داده و مانع عبور ملکولهاي بزرگتر گردد . در این روش شیر تحت فشار و حررات
مشخص از صافی عبور داده میشود . آب و لاکتوز و املاح که از ملکولهاي کوچک تشکیل شدهاند از صافی
عبور کرده ولی چربی و پروتئین که عموماً از ملکولهاي بزرگتر تشکیل یافتهاند نمیتوانند از آن عبور نمایند . به
عبارت دیگر شیر پس از عبور از صافیها به دو فاز نفوذپذیر ( شامل آب و لاکتوز و املاح ) و فاز تغلیظ شده )
شامل آب ، چربی ، پروتئین ، لاکتوز و املاح ) تقسیم میشود . با به کارگیري این سیستم در تولید پنیر ، به
دلیل باقی ماندن همه پروتئینها و چربی شیر در پنیر ، بازدهی و ارزش غذایی پنیر افزایش مییابد . در یک
جمعبندي ساده میتوان گفت استفاده از سیستم اولترافیلتراسیون در تولید پنیر ، مزیتهاي زیر را به همراه
دارد :
-۱ کیفیت بهداشتی بسیار مطلوب به دلیل تکنولوژي خاص تولید
-۲ امکان تولید پنیر با ویژگیهاي یکنواخت و مطلوب
-۳ افزایش ۲۰ درصدي بازدهی تبدیل شیر به پنیر
-۴ جلوگیري از ضایع شدن مقادیري از مواد غذایی با ارزش شیر
-۵ صرفه جویی در مصرف مایه پنیر
-۶ تولید گونهاي از پنیر سفید که به واسطه طعم و بافت ویژه طرفداران زیادي دارد .

مختصري دربارة فرایند تولید پنیر به روش uf
هستند که تحت شرایط uf دامداران صنعتی ، تامین کنندگان عمده شیر مصرفی جهت تولید پنیر سفید
کاملا بهداشتی و به روش صنعتی ، شیر تولیدي خود را
پس از اقدامات اولیه به کارخانجات تولید فراوردههاي شیري ارسال میدارند و کارخانجات تولید پنیر طی مراحل
زیر شیر دریافتی را به پنیر تبدیل مینمایند

خلاصه مشخصات طرح:

نام محصول: پنیر UF
ویژگی محصول : غلظت – ماندگاري – طعم خوب
ظرفیت پیشنهادي طرح: (تن) ۲۱۰۰
موارد کاربرد: غذایی
مواد اولیه مصرفی عمده: (مقدار داخلی یا خارجی) شکر
(۳۴۳۳۴) کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳
اشتغالزایی: (نفر) ۱۰
زمین مورد نیاز:۶۰۰۰ (۲m)

۹۳صفحه

۳۰۰۰تومان