دانلودطرح توجیهی تولید اسید آدیپیک

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک

اسید آدیپیک داراي فرمول شیمیایی می باشد که با نامهاي هگزان
دي اوئیک اسید، بوتان دي کربوکسیلیک اسید شناخته می شود. این ماده به صورت پودر جامد کریستالی
و سفید رنگ و بی بو می باشد و قابل حل شدن در آب، الکل و استون می باشد و در ساختار شیمیایی آن دو
گروه کربوکسیلیک وجود دارد. حدود 90 % شرکتهاي تولید کننده این ترکیب آن را به عنوان ماده واسطه در
DuPont تولید نایلون 66 بکار می برند. اسید آدیپیک اولین بار در سال 1939 بوسیله شرکت صاحب لیسانس
در منطقه ویرجینیاي غربی از طریق فرایند هیدروژناسیون فنل و تبدیل آن به سیکلوهگزانول، اکسیداسیون
سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانون و اکسیداسیون سیکلوهگزانون به اسیدآدیپیک تولید شد و در سال 1942 از
طریق فرایند اکسیداسیون مستقیم سیکلوهگزان بدست آمد. در حال حاضر با توجه به کاربرد این ماده در
مصارف صنعتی و غذایی خلوص آن متفاوت بوده و به دو صورت گرید غذایی و صنعتی به ترتیب با خلوص بیش
از % 99.7 و % 99.9 تولید می شود

نام محصول اسید آدیپیک
ظرفیت پیشنهادي طرح 68 هزار تن در سال
موارد کاربرد
تهیه نایلونها،افزودنی کاغذ ، سنتز سیکلوپنتانون،حلال ،
دباغی،گوگردزدایی از جریان خروج دود کشها، افزودنی
مواد غذایی، عامل بهبود اپوکسی و..
مواد اولیه مصرفی عمده سیکلوهگزان، سود، اسید سولفوریک، اسید نیتریکو
کاتالیست
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 74,409
اشتغال زایی (نفر) 132
زمین مورد نیاز (متر مربع) 80,000

76صفحه

3000تومان