به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک

اسید آدیپیک داراي فرمول شیمیایی می باشد که با نامهاي هگزان
دي اوئیک اسید، بوتان دي کربوکسیلیک اسید شناخته می شود. این ماده به صورت پودر جامد کریستالی
و سفید رنگ و بی بو می باشد و قابل حل شدن در آب، الکل و استون می باشد و در ساختار شیمیایی آن دو
گروه کربوکسیلیک وجود دارد. حدود ۹۰ % شرکتهاي تولید کننده این ترکیب آن را به عنوان ماده واسطه در
DuPont تولید نایلون ۶۶ بکار می برند. اسید آدیپیک اولین بار در سال ۱۹۳۹ بوسیله شرکت صاحب لیسانس
در منطقه ویرجینیاي غربی از طریق فرایند هیدروژناسیون فنل و تبدیل آن به سیکلوهگزانول، اکسیداسیون
سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانون و اکسیداسیون سیکلوهگزانون به اسیدآدیپیک تولید شد و در سال ۱۹۴۲ از
طریق فرایند اکسیداسیون مستقیم سیکلوهگزان بدست آمد. در حال حاضر با توجه به کاربرد این ماده در
مصارف صنعتی و غذایی خلوص آن متفاوت بوده و به دو صورت گرید غذایی و صنعتی به ترتیب با خلوص بیش
از % ۹۹٫۷ و % ۹۹٫۹ تولید می شود

نام محصول اسید آدیپیک
ظرفیت پیشنهادي طرح ۶۸ هزار تن در سال
موارد کاربرد
تهیه نایلونها،افزودنی کاغذ ، سنتز سیکلوپنتانون،حلال ،
دباغی،گوگردزدایی از جریان خروج دود کشها، افزودنی
مواد غذایی، عامل بهبود اپوکسی و..
مواد اولیه مصرفی عمده سیکلوهگزان، سود، اسید سولفوریک، اسید نیتریکو
کاتالیست
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۷۴,۴۰۹
اشتغال زایی (نفر) ۱۳۲
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۸۰,۰۰۰

۷۶صفحه

۳۰۰۰تومان