به نام خدا

طرح توجیهی توليد گندم و جو پوست کنده

نام محصول طرح تولید گندم و جو پوست کنده
ظرفيت پيشنهادي طرح ١٤٥٠ تن در سال
موارد کاربرد صنايع غذائي , مکمل هاي دام و طيور ,صنايع
داروئي
مواد اوليه مصرفي عمده گندم , جو , سلوفان و کارتن
کمبود محصول (پايان برنامه
چهارم) ١٠٠٠٠٠ تن
اشتغال زائي (نفر) ٣٠ نفر
زمين موردنياز (متر مربع) ٣٠٠٠ متر مربع

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر گندم و جو پوست کنده ميباشد .
گندم و جو نوعي از غلات هستند که مصارف بسيار دارند. غَلات در واقع
گونه اي از خانواده گندم يان (گرامينه ها ) هستند که گ ياهان علف ي تک
لپه اي بوده و دانه ها ي ري ز آﻧﻬا، مصرف خوراک ي دارد. غلات گ ياهان ي ي ک
ساله هستند، يعني چرخهٔ زندگي خود را در يک فصل زراع ي به پا ي ان
مي رسانند.
گونه ها ي سردس يري غلات (گندم، جو و چاودا ر) در فصل پا ييز و اواي ل
بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت
م ي شوند .گونه ها ي گرمس يري غلات (برنج،ذرت، ذرت خوشه اي و ارزن) ني ز با
تو جه به شرا يط آب و هوا يي در اوا خر بهار ي ا اوا ي ل تاب ستان ک شت و
اوا خر تاب ستان ي ا اوا ي ل پا ييز هم بردا شت م ي شوند . در ادا مه با
تعار يف و اصطلاحات ي که در رابطه با موضوع طرح مورد بررس ي است آشنا….

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان