طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی

عناوین طرح:

 

مقدمه
بخش اول : معرفی محصول
۳ -۱ نام و کد محصولات (آیسیک
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
-۳-۱ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
-۳-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول
-۳-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
-۳-۴ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۳-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۳-۶ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۳-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۳-۸ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
-۳-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

نام محصول :تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی): ۲۲۵۰ تن در سال
موارد کاربرد :ماده اولیه در صنعت کاغذ
مواد اولیه مصرفی عمده :باگاس و یا سایر ضایعات کشاورزی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۶۹۵۵۷ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۸
زمین مورد نیاز (مترمربع)۶۰۰۰

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی

۶۳صفحه

۳۰۰۰تومان