طرح توجیهی بسته بندی پودر سیب زمینی,پودر سیر,پودر هویج، کدو و بادمجان وخلال سیر و پیاز

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح توجیهی بسته بندی پودر سیب زمینی,پودر سیر,پودر هویج، کدو و بادمجان وخلال سیر و پیاز

فهرست مندرجات

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی ۳
فصل دوم – کلیات معرفی محصول ۵
۱-۲ تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول ۹
۱-۱-۲ نام و کاربرد محصول ۹
۲-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۱۰
۲-۲ کالاهای قابل جانشین ۱۱
۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش ۱۱
۱-۳-۲ بررسی روند مصرف ۱۱
۲-۳-۲ بررسی روند واردات و صادرات ۱۱
۳-۳-۲ بررسی قیمت فروش محصول مشابه ۱۲
فصل سوم – مطالعات فنی ۱۳
مقدمه ۱۴
۱-۳ معرفی روشهای مختلف تولید ۱۵
۲-۳ تشریح فرایند تولید منتخب ۱۵
۳-۳ بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ۱۵
۴-۳ تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد ۱۷
۵-۳ برآورد میزان مصرف مواد اولیه ۱۹
۶-۳ دستگاهها و تجهیزات خط تولید ۲۲
۱-۶-۳ معرفی دستگاهها و تجهیزات خط تولید ۲۳
۲-۶-۳ نقشه استقرار ماشین آلات ۲۷
۳-۶-۳ نقشه جریان مواد ۲۸
۷-۳ تجهیزات و تاسیسات عمومی ۲۹
۱-۷-۳ آزمایشگاه ۲۹
۲-۷-۳ تعمیرگاه ۲۹
۳-۷-۳ تاسیسات برق ۲۹
۴-۷-۳ تاسیسات آب ۳۳
۵-۷-۳ تاسیسات حمل و نقل ۳۳
۶-۷-۳ تاسیسات سوخت رسانی ۳۴
۷-۷-۳ سایر تاسیسات ۳۵
۸-۳ محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز ۳۶
۱-۸-۳ برآورد پرسنل تولیدی ۳۷
۲-۸-۳ برآورد پرسنل غیر تولیدی ۳۸
۹-۳ محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز ۳۹
۱-۹-۳ مساحت سالن تولید ۳۹
۲-۹-۳ مساحت انبارها ۴۱
۳-۹-۳ مساحت تاسیسات و تعمیرگاه ۴۲
۴-۹-۳ مساحت آزمایشگاه ۴۳
۵-۹-۳ مساحت ساختمانهای اداری و رفاهی و خدماتی ۴۳
۶-۹-۳ مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی ۴۴
۱۰-۳ زمان بندی اجرای پروژه ۴۸
فصل چهارم – بررسی های مالی و اقتصادی ۴۹
مقدمه ۵۰
۱-۴ اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن ۵۱
۱-۱-۴ برنامه تولید سالیانه ۵۱
۲-۱-۴ مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی ۵۲
۳-۱-۴ هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز ۵۳
۴-۱-۴ هزینه خدمات نیروی انسانی ۵۴
۵-۱-۴ جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش ۵۵
۲-۴ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت وبرآورد آن ۵۶
۱-۲-۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ۵۸
۲-۲-۴ هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی ۶۰
۳-۲-۴ هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی ۶۱
۴-۲-۴ هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل ۶۲
۵-۲-۴ هزینه لوازم و اثاثیه اداری ۶۲
۶-۲-۴ هزینه های قبل از بهره برداری ۶۳
۷-۲-۴ جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت ۶۵
۳-۴ کل سرمایه گذاری ۶۶
۴-۴ هزینه های تولید ۶۶
۱-۴-۴ هزینه های ثابت ۶۷
۲-۴-۴ هزینه های متغیر ۶۸
۵-۴ قیمت تمام شده محصول ۶۹
۶-۴ صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح ۶۹
۷-۴ ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ۷۰
ضمیمه ( ۱) – محاسبات مالی و اقتصادی ۷۱
پیوست ها

۱۰۷صفحه

۳۰۰۰تومان