طرح توجیهی بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

به نام خدا

طرح توجیهی بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

عناوین طرح:

معرفي محصول
١-نام و كد محصول
٢-شماره تعرفه گمركي
٣-شرايط واردات
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
٦-موارد مصرف و كاربرد
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١١ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
١٠ -شرايط صادرات
٢-وضعيت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها وتعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليدمحصول
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفيت،
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا)
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن باديگر کشورها.
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه
گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اينترنت و بانک هاي اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO وتجهيزات و…)
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته وآينده
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد
منابع و مراجع
پيوست الف- قانون پسماندها

نام محصول بازيافت فيلترهاي روغني خودرو
ظرفيت پيشنهادي طرح ٥٠٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد صنايع فولاد و روغن خودرو
مواد اوليه مصرفي عمده فيلترهاي روغني كاركرده خودرو
( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
در صنعت فولاد و روغن موتور كشور
كمبود شديد دارد.
اشتغال زايي (نفر) ٢٨
زمين مورد نياز:8000مترمربع

طرح توجیهی بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

54صفحه

3000تومان