به نام خدا

طرح توجیهی کشتارگاه صنعتی(گاو وگوسفند)

هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان احداث کشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند میباشد. انواع تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز ، پوست ، دل و جگر، روده و غیره می باشد که بدلیل استفاده از فرآیند صنعتی در این نوع کشتارگاهها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از کشتار دام ( از قبیل خون و امعاء و احشاء ) بصورت بسته بندی و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی تولید و عرضه می گردد.

لازم بذکر است که در ارتباط با محصولات تولیدی حاصل از ذبح گاو و گوسفند ، گوشت قرمز بعنوان کالای اصلی در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات نیز بر آن اساس انجام می گیرد و سایر محصولات بعنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند .

– چون کیفیت و ارزش نوع گوشت : فیله، راسته رانی , راسته گردنی , ران , سرشانه , دست , گردن , سرسینه , دنده و قلوه‏گاه بر روی یک لاشه گاو یا گاومیش , با توجه و بر پایه چگونگی ( کام پذیری ) و ( درصد گوشت بدون استخوان ) نوع قطعه , با همدیگر تفاوت دارند . بنابراین برای رسیدن به درجه‏بندی نوع قطعه‏های گوناگون گوشت گاو یا گاومیش بر روی یک لاشه باید ( ارزیابی کیفی ) این نوع قطعه ‏ها بخودی خود و همچنین نسبت به همدیگر , بر روی یک لاشه انجام پذیرد

به طور کلی ، بسته بندی غذاهای گوشتی باید بین محصول و محیط اطراف حایلی ایجاد کند تا محصول حفظ و نکهداری شود. قابلیت نفوذ بسته بندی ، به نوغ گوشت بستگی دارد . گوشت هایی که ماه ها در دمای اتاق نگهداری می شوند . از قبیل گوشت های استریل تجاری ، باید از تاثیر اکسیژن مصون باشند. بسته بندی چنین محصولاتی نباید اکسیژن و آب را از خود عبور بدهد . در غذاهای گوشتی منجمد نیز بسته بندی باید مانع از خروج آب شود . علاوه بر اینها ، بسته بندی باید از ورود مواد بیولوژیک ، شیمیایی و فیزیکی به داخل محصول جلوگیری کند ؛ زیرا این مواد از کیفیت یا سلامت محصول می کاهند.

مواد کاغذی ( کاغذ و مقوا ) و شیشه و فلز مواد مورد استفاده د ربسته بندی غذاهای گوشتی اند . به طور کلی ، د رهمه بسته بندی های گوشت از پلاستیک به صورت پوشش ، آستر ، کیسه ، قوطی یا تولید فیلم های مخصوص بسته بندی استفاده می شود

نام محصول انواع گوشت و محصولات مرتبط
با کشتارگاه (دامی)
ظرفیت پیشنهادي طرح روزانه ۵۰۰ راس دام سبک و ۵۰
راسدام سنگین

فهرست
چکیده ۱
-۱ معرفی محصول ۲
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۲
-۳-۱ شرایط واردات ۲
-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی ۱۳
-۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۸
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲۰
-۷-۱ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲۲
-۸-۱ اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز ۲۳
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۲۴
-۱۰-۱ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا : ۲۶
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
٤
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۲۷
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۲۹ ۸۵
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۳۲
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۳۵
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۳۹
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۴۲
-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي ۴۵
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ۴۸
-۱-۳ زمین ۴۹
-۲-۳ محوطه ساز ۵۰
-۳-۳ ساختمان ۵۱
-۴-۳ ماشین آلات ۵۲
-۵-۳ تاسیسات ۶۱
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی ۶۲
۷-۳ – وسائط نقلیه ۶۲
-۷-۳ هزینه هاي قبل از بهره برداري ۶۳
٥
-۳۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۶۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۶۴
-۶ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۷۰
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ۷۲
-۸ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی ۷۵
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۷۵
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه
خواهد بود ۷۷
مراجع ۷۵
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس) ۷۵

زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع
اشتغالزایی :۷۶نفر

۱۰۳صفحه

۳۰۰۰تومان