دانلودطرح توجيهي كشتارگاه صنعتي(گاو وگوسفند)

به نام خدا

طرح توجیهی کشتارگاه صنعتی(گاو وگوسفند)

هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان احداث کشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند میباشد. انواع تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز ، پوست ، دل و جگر، روده و غیره می باشد که بدلیل استفاده از فرآیند صنعتی در این نوع کشتارگاهها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از کشتار دام ( از قبیل خون و امعاء و احشاء ) بصورت بسته بندی و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی تولید و عرضه می گردد.

لازم بذکر است که در ارتباط با محصولات تولیدی حاصل از ذبح گاو و گوسفند ، گوشت قرمز بعنوان کالای اصلی در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات نیز بر آن اساس انجام می گیرد و سایر محصولات بعنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند .

– چون کیفیت و ارزش نوع گوشت : فیله، راسته رانی , راسته گردنی , ران , سرشانه , دست , گردن , سرسینه , دنده و قلوه‏گاه بر روی یک لاشه گاو یا گاومیش , با توجه و بر پایه چگونگی ( کام پذیری ) و ( درصد گوشت بدون استخوان ) نوع قطعه , با همدیگر تفاوت دارند . بنابراین برای رسیدن به درجه‏بندی نوع قطعه‏های گوناگون گوشت گاو یا گاومیش بر روی یک لاشه باید ( ارزیابی کیفی ) این نوع قطعه ‏ها بخودی خود و همچنین نسبت به همدیگر , بر روی یک لاشه انجام پذیرد

به طور کلی ، بسته بندی غذاهای گوشتی باید بین محصول و محیط اطراف حایلی ایجاد کند تا محصول حفظ و نکهداری شود. قابلیت نفوذ بسته بندی ، به نوغ گوشت بستگی دارد . گوشت هایی که ماه ها در دمای اتاق نگهداری می شوند . از قبیل گوشت های استریل تجاری ، باید از تاثیر اکسیژن مصون باشند. بسته بندی چنین محصولاتی نباید اکسیژن و آب را از خود عبور بدهد . در غذاهای گوشتی منجمد نیز بسته بندی باید مانع از خروج آب شود . علاوه بر اینها ، بسته بندی باید از ورود مواد بیولوژیک ، شیمیایی و فیزیکی به داخل محصول جلوگیری کند ؛ زیرا این مواد از کیفیت یا سلامت محصول می کاهند.

مواد کاغذی ( کاغذ و مقوا ) و شیشه و فلز مواد مورد استفاده د ربسته بندی غذاهای گوشتی اند . به طور کلی ، د رهمه بسته بندی های گوشت از پلاستیک به صورت پوشش ، آستر ، کیسه ، قوطی یا تولید فیلم های مخصوص بسته بندی استفاده می شود

نام محصول انواع گوشت و محصولات مرتبط
با کشتارگاه (دامی)
ظرفیت پیشنهادي طرح روزانه 500 راس دام سبک و 50
راسدام سنگین

فهرست
چکیده 1
-1 معرفی محصول 2
-1-1 مشخصات کلی محصول 2
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 2
-3-1 شرایط واردات 2
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 13
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 18
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 20
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 22
-8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 23
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 24
-10-1 شرایط صادرات
-2 وضعیت عرضه و تقاضا : 26
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – 1-2 و 2
توسعه
٤
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 27
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 29 85
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 32
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 35
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 39
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 42
-2 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي 45
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 48
-1-3 زمین 49
-2-3 محوطه ساز 50
-3-3 ساختمان 51
-4-3 ماشین آلات 52
-5-3 تاسیسات 61
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 62
7-3 – وسائط نقلیه 62
-7-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 63
٥
-34 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 64
-5 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 64
-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 70
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 72
-8 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 75
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 75
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه
خواهد بود 77
مراجع 75
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس) 75

زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع
اشتغالزایی :۷۶نفر

103صفحه

۳۰۰۰تومان