طرح توجيهي تولید قطعات عایق خودرو

به نام خدا

طرح توجيهي تولید قطعات عایق خودرو

قطعات عایق در یک خودرو قطعاتی هستند که بعنوان عایق صدا و برق و همچنین لرزش و
ارتعاش مورد استفاده قرار می گیرند

قطعات دمپینگ فشار ·
این قطعات که بصورت ترکیبی از قیر و مواد لاستیکی ساخته می شده و روي درب ها ،
کاپوت ، صندوق عقب ، محل نصب چرخ زاپاس ، تانک سوخت و زیر داشبورد نصب می گردد

قطعات عایق ذوبی ·
این قطعات نیز ترکیبی از قیر و لاستیک بوده و پس از مونتاژ خودرو در کف اتاق ذوب و
نصب می گردد

قطعات عایق مغناطیسی دمپینگ فشار ·
این قطعات به عنوان دمپ کننده لرزه و ارتعاش می باشند که در محل هاي زیر یک خودرو
نصب می گردد

عایق هاي برق ·
این قطعات ایجاد عایق برق بین سیستم هاي الکتریکی و فلزي در خودرو مورد استفاده قرار
می گیرد .

خلاصه طرح
نام محصول :تولید قطعات عایق خودرو
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی): 640 تن در سال
موارد کاربرد :انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده :لاستیک ، قیر و مواد شیمیائی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم): 1109 تن در سال
اشتغال زایی (نفر) :27
زمین مورد نیاز :(مترمربع)3800

طرح توجيهي تولید قطعات عایق خودرو

56صفحه

3000تومان