به نام خدا

طرح توجيهي توليد نخ خياطي و گلدوزی

نخ خياطي و گلدوزي عبارت است از انواع نخ ها كه در دوخت معمولي، خياطي يا دوخت هاي تزئيني
مانند گلدوزي و … استفاده مي شود و از الياف طبيعي يا مصنوعي تهيه مي شود. اين نخ ها بسته به نوع مواد
اوليه و نوع ساختمان فيزيكي آن تقسيم بندي مي شوند. در خصوص مواد اوليه نخ خياطي و گلدوزي نيز از
سه نوع الياف مصنوعي، الياف طبيعي و الياف بازيافتي استفاده م يشود. انواع الياف طبيعي كه در تهيه نخ
دوخت كاربرد دارند عبارت است از پنبه، پشم، ابريشم، رامي، كتان، كرك و كشمير كه در اين ميان پنبه و
ابريشم كاربرد بيشتري در توليد نخ خياطي و گلدوزي دارند. الياف بازيافتي مورد مصرف نيز شامل ويسكوز
ريون، استات و تري استات است كه معمو ً لا از ويسكوز ريون يا ابريشم مصنوعي در گلدوزي استفاده م يگردد.
در ميان الياف مصنوعي الياف پلي استر و نايلون جهت توليد نخ دوخت به كار برده مي شود. اما در
تقسيم بندي ساختماني مي توان دو دسته نخ هاي دوخت فيلامنتي و ريسيده شده اشاره كرد. از طرف ديگر
ن خهاي خياطي و گلدوزي بسته به نوع كاربرد مي توانند در نمرات و تعداد لاهاي متفاوت تهيه و توليد شوند
و ميزان تاب اعمالي به نخ هاي تك لا و چندلا نيز در ساختمان ظاهري نخ و برخي خواص فيزيكي آن تأثير
م يگذارد.
از بين روش هاي مختلف ريسندگي نيمه فاستوني براي توليد نخ هاي دوخت پلي استر و از روش هاي
ريسندگي پنبه اي كارد شده جهت توليد نخ دوخت پنبه اي و از روش ريسندگي پنبه اي شانه شده براي
توليد نخ هاي دوخت ظريف پنبه اي و گلدوزي و استفاده مي گردد. لازم به ذكر است توليد نخ هاي ريسيده
شده با الياف منقطع مي تواند در دو ماشين متفاوت ريسندگي يعني ماشين ريسندگي رينگ و چرخانه اي
انجام پذيرد.
در توليد نخ خياطي و گلدوزي پس از مرحله ريسندگي با انجام عمليات خاصي، تغييراتي را در ساختمان
ن خهاي توليدي ايجاد مي نمايند. در برخي از موارد نخ هاي مصرفي جهت توليد محصول، احتياجي به عمليات
مقدماتي خاصي ندارند.

ب هطور كلي كليه منسوجات از منسوجات خانگي گرفته مثل كفپوش ، پرده، ملحفه تا انواع پوشاك و
مصنوعات چرمي و … از نخ هاي دوخت و گلدوزي براي تبديل به فرم قابل استفاده و تزئينات بهره مي برند.

طرح توجيهي توليد نخ خياطي و گلدوزی

۴۲صفحه

۳۰۰۰تومان