به نام خدا

طرح توجيهي توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

از آنجا كه محصول مورد بررسي به عنوان يك كالاي واسطه اي بوده و بطور مستقيم قابل عرضه به
لذا مصرف عمده آن در كارخانجات توليد مقو ا و كاغذ فلو تينگ و  مصرف كنندگان نهائي نمي باشد
كاغذ از ضا يعات كشاورز ي مي باشد . كه در اينجا خمير توليدي حاصل از كاه و كلش ( گندم و جو و
برنج و … )،باگاس و ساقه غلات ، با توجه به خصوصيات ويژه اي كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفته مي
تواند به عنوان ماده اوليه مورد استفاده كارخانجات توليد مقو ا،كاغذ فلوتينگ و كاغذ از ضا يعات
كشاورزي قرار گيرد.

كليه مواد سلولزي كه تهيه و توليد سلولز از آنها اقتصادي باشد ،
مي تواند در توليد خمير مورد استفاده قرار گيرد و محصولي جانشين براي خمير كاغذ از كاه گندم
باشد

همانطور كه گفته شد اصلي ترين محصول خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي مقوا بوده لذا بد نيست
كه براي پي بردن به اهميت و جايگاه خمير كاغذ توليد شده از ضايعات كشاورزي،اندكي به اهميت و
موارد مصرف مقوا نيز اشاره شود.
با توجه به حساسيت وظرفيت توليدات صنعتي كه در سايه پيشرفت هاي تكنولوژيكي بوجودآمده
است (نظير قطعات پلاستيكي والكترونيكي) ،از يك سو وهمچنين نقش صادرات وحمل ونقل كالاهاي
آسيب پذير از طرف ديگر (نظير انواع كالاهاي شكستني وميوه) ،وتاثيري كه بسته بندي مناسب كالا
در جلب نظر مصرف كننده دارد ،جهان امروز را مجبور به بها دادن به صنايع بسته بندي كرده
است.
به طور كلي كليه توليد كنندگان صنعتي وكشاورزي ناگزيرند كه با بسته بندي كالاهاي خود در واقع
سلامت آنها را تا رسيدن به دست مصرف كنندگان نهايي تضمين كنند واين مهم به عهده صنايع
بسته بندي مي باشد كه با توليد ظروف بسته بندي مناسب ،ساير بخش هاي توليدي را در اين راه
ياري داده واز به هدر رفتن وضايع شدن توليدات ملي جلوگيري نمايد.
از ميان تمام وسايل بسته بندي اعم از چوبي ،فلزي ،پلاستيكي، وغيره ،مقوا وكارتن به عنوان يك
بسته بندي مناسب ،مطمئن ،كم حجم ، سبك ، ارزان و قابل دسترس ،توجه كليه توليدكنندگان را به خود جلب كرده است وبه طوريكه امروزه اين صنعت به عنوان يكي از شاخه هاي مهم در صنايع
سلولزي در جهان شناخته شده است.

رئوس مطالب
(( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات

طرح توجيهي توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

۶۶صفحه

۳۰۰۰تومان