دانلودطرح توجيهي توليدلوازم يكبارمصرف پزشكي

به نام خدا

طرح توجيهي توليدلوازم يكبارمصرف پزشكي

هر ساله ميليون ها نفر در کشور برای معاینه و یا ترميم دندانهای خود به مطب هاا و کلينياک هاای دندانپزشاكی
مراجعه می کنند. مطب ها و کلينيک های دندانپزشكی مستعد بروز عفونت ها و بيماری های مختلف هستند. که هم
بيماران و هم دندانپزشكان و دستياران در معرض این عفونت ها و بيماری ها قرار دارند. این عفونتها و بيماری ها بر
اثر عواملی مختلفی است.
یكی از مهمترین عوامل در بروز و انتقال عفونت ها و بيماری ها، ابزار و وسایل مورد استفاده در دندانپزشكی است.
در اکثر مطب ها و کلينيک ها از ابزار و وسایل دائمی که از جنس استيل هستند، استفاده می شود، کاه ایان ابازار
بایستی به طور دائم و برای هر بيمار کاملا استریل شود و سپس مورد استفاده قرار گيرد. اما هميشه این نگرانای
وجود دارد که آیا این وسایل کاملا استریل هستند یا نه.
در این ميان استفاده از وسایل یكبار مصرف دندانپزشكی )ست های یكبار مصرف( در کلينيک ها و مطلاب هاا کاه
خود استریل هستند، احتمال بروز و انتقال بيماری ها و عفونت ها را بسيار کاهش می دهد.
این ست ها برای ترميم دندانها، عصب کشی یا درمان ریشه دندانها، دندان پزشكی اطفاال ، درمانهاای پروتازی و
ارتودنسی و معاینه بيماران بصورت یكبار مصرف قابل استفاده است.

هر ست شامل اقلام ذیل می باشد : 1- قلم کارور دو سر 2- قلام کندانساور دو سار 3- قلام یاک سار دایكاال
– اپليكاتور و یک سر کندانسور 4- قلم یک سر برنی شر معمولی و یک سر برنی شار تخام مرغای 5- اساپاتولا 6
اسپاتول هم زن وپانسمان 7 – پنس 8- سوند دو سر 9- آینه

خلاصه طرح:
نام محصول

لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی
ظرفيت پيشنهادی طرح:
311 هزار سری
موارد کاربرد:
معاینه وترميم دندان
مواد اوليه مصرفی عمده:
فولاد ضد زنگ و پلاستيک
پلی اتيلن
) کمبود محصول )سال 1394 :
781 هزار سری
اشتغال زایی )نفر(44 نفر
زمين موردنياز )متر مربع(4511

طرح توجيهي توليدلوازم يكبارمصرف پزشكي

50صفحه

3000تومان