آموزش کاربردی تعمیرات فایبرگلاس

به نام خدا

آموزش کاربردی تعمیرات فایبرگلاس

شمادراین فایل آموزشی مواردزیرراخواهیدآموخت

پلاستیک تقویت شده یافایبرگلاس جیست

ویژگیهای فایبرگلاس

الیاف شیشه

رزینهای پلاستیکی

قطعات فایبرگلاس چگونه ساخته میشود

انواع آسیبهای فایبرگلاس

آسیب سطحی شامل:

خراشهای سطحی

ترکهای سطحی

شیارها

آسیبهای ساختاری شامل:

ترکهای مویی

شکستگیهاشامل:

شکستگیهای کوچک باانحنای ساده

شکستگیهای بزرگ باانحنای ساده

شکستگیهایی که بخش زیرین قابل دسترسی نیست

شکستگیهاروی انحنای مرکب

سوراخها

آمادگی برای تعمیرات فایبرگلاس

 

مواد-ابزاروملاحظات ایمنی

جعبه یا کیت تعمیرات

نسبت اندازه هاباوزن فایبرگلاس سوزنی

رزین پلی استروسخت کننده

افزودنیهای رزین (پرکننده یاغلیظ کننده)

چسب اپوکسی وسخت کننده

ابزاروموادموردنیاز

پیشنهادهایی برای نگهداری بهترمواد

ایمنی درکارکردن با مواد

روش محافظت ازپوست چشم دستگاه تنفس

آموزش تعمیرآسیبهای سطحی

پرسش وپاسخ

آموزش تعمیرات ساختاری

روش  تهیه وصله تقویت کننده

آموزش تعمیرشکستگیهایی که پشت کار دردسترس نیست

آموزش تعمیرشکستگیهایی که روی انحنای مرکب قراردارند

پرسش وپاسخ

جدول تبدیل واحدها

این فایل آموزشی درسی وسه صفحه وبه قیمت سه هزارتومان دراختیارشما میباشد

۳۰۰۰تومان