آئین کار نگهداری سیب در سردخانه

به نام خدا

آئین کار نگهداری سیب در سردخانه

عناوین:

مقدمه

آئین کار نگهداری سیب در سردخانه

هدف

دامنه کاربرد

اصول روش نگهداری سیب

برداشت

جور کردن و درجه بندی

بسته بندی

انتقال به سردخانه

طرز عمل در سردخانه

کنترل سیب‏ها در سردخانه

پیوست شماره ۳ ـ کنترل آتمسفر در سردخانه

آئین کار نگهداری سیب در سردخانه که نخستین بار در سال ۱۳۵۱ تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی نگهداری میوه و سبزی در سردخانه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هفتاد و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد فرآورده‏های کشاورزی و غذائی مورخ ۶۷/۴/۲۹ تصویب شد , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه سال ۱۳۴۹ به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر می‏گردد .

آئین کار نگهداری سیب در سردخانه

۲۴صفحه

۱۵۰۰تومان